STP s-a r�zgândit. Printre motive, câștigarea unui proces și loialitatea angajaților

STP s-a r�zgândit. Printre motive, câștigarea unui proces și loialitatea angajaților

STP s-a r�zgândit. Printre motive, câștigarea unui proces și loialitatea angajaților

by aprilie 17, 2015 0 comments

Administrația local� a diminuat treptat sumele pl�tite c�tre STP, a m�rit num�rul de pensionari cu gratuit�ți sc�zând proporțional num�rul de pl�titori de bilet, apoi a redus la jum�tate deconturile pentru pensionari și a acordat stații concurenței, acestea sunt pârghiile administrative prin care STP a fost împins� spre pierderi economice.

Transportatorul public local din Turda s-a rÄ�zgândit Ă®n privinČ›a concedierii colective Č™i a Ă®ntreruperii transportului public din oraČ™. Schimbarea de situaČ›ie vine la circa douÄ� sÄ�ptÄ�mâni de când conducerea centralÄ� de la Alba Iulia numea Ă®ntreruperea transportului “drept un fapt sigur”.
Decizia STP este urmarea a mai multor factori. Unul din aceștia e obligativitatea contractual� de a asigura 60% din transportul local, prevedere care ar fi complicat în final situația proceselor de desp�gubiri dar și relația cu angajații.
Directorul STP Turda, Robert Mostecky spune îns� c� principalele motive pentru care STP continu� activitatea sunt motive economice, sociale și morale.

“Adunarea GeneralÄ� a AcČ›ionarilor a STP SA Alba Iulia a luat aceastÄ� decizie dupÄ� consultÄ�rile cu conducerea STP Turda Ĺźi reprezentanĹŁii salariaČ›ilor, ĹŁinând cont cÄ� de Ă®ntreruperile de orice fel ale activitÄ�ĹŁii de transport public local au de pierdut cel mai mult cetÄ�ĹŁenii oraĹźului, privaĹŁi de un serviciu de calitate dar Ĺźi angajaĹŁii STP Turda care sunt cu siguranĹŁÄ� cel mai competent Ĺźi disciplinat grup de salariaĹŁi aflat Ă®n serviciu public Ă®n Municipiul Turda Ĺźi nu AdministraĹŁia LocalÄ� care a dovedit Ă®ncÄ� o datÄ� cÄ� e dezinteresatÄ� complet de ce se Ă®ntâmplÄ� Ă®n domeniul transportului local”, spune Robert Mostecky.

Directorul STP Turda spune c� printre motive se num�r� și argumente economice generate de adoptarea HCL 32/26.02.2015 privind majorarea tarifelor. Acest HCL creeaz� perspectivele aplic�rii noilor tarife asupra gratuit�ților.
Doar aceast� hot�râre a Consiliului local, ea singur�, nu ar fi asigurat îns� suplimentarea sumelor de bani c�tre operatorul public decât prin taxarea populației. STP nu dorește  acest lucru.

În 2012, Consiliul Local adopta la presiunea USL, Hot�rârea Consiliului Local 186 prin care se limitau decontarea abonamentelor pentru pensionari la circa jum�tate din valoarea lor real�. Actul administrativ a fost decis unilateral de c�tre noua coaliție USL, f�r� consultarea STP.
Recent, instanța a decis s� anuleze parțial hot�rârea în cauz�., astfel c� acum STP poate aplica majorarea de tarif pentru gratuit�ți, spune Mostecky.
Printre celellte motive ale STP se mai num�r� loialitatea angajaților dar și reacția turdenilor.
“PopulaĹŁia Ă®n marea ei majoritate sprijinÄ� STP Ă®n conflictul cu PrimÄ�ria. Miercuri 15 aprilie, autobuzul angajaČ›ilor STP aflaĹŁi Ă®n grevÄ�, care se deplasau la SedinČ›a ExtraordinarÄ� de Consiliu Local a Municipiului Turda a fost Ă®ntâmpinat de cÄ�tre cetÄ�ĹŁenii care aĹźteptau Ă®n staĹŁii cu urale Ĺźi semne prietenoase nu cu manifestari de dezaprobare “, mai spune Mosteky.

Mecanismul prin care STP a fost împins� spre pierderi economice

Primul pas f�cut de administrația local� a fost unul populist. Înainte de alegerile din 2012, consilierii au votat HCL 65/26.04.2012 prin care s-a sc�zut limita de vârsta a pensionarilor beneficiari de gratuitate de la 70 de ani la 65 de ani.
Potrivit contractului dintre STP și Prim�rie, pentru transportul persoanelor beneficiare de gratuit�ţi, tarifele trebuie s� fie aceleaşi cu tarifele practicate de fiecare c�l�tor. Practic, prețul unui abonament trebuie s� fie la fel pentru un angajat ca și pentru un pensionar, cu deosebirea c� pentru acesta din urm� pl�tea bugetul local.
Dup� alegerile din 2012, noua coaliției USL ce domina Consiliul Local s-a trezit c� suma ce trebuie pl�tit� e prea mare. Au adoptat astfel HCL 186 prin care se limita decontarea unui abonament gratuit la 36 de lei, în timp ce un pl�titor normal achita 70 de lei. Prima dat� au m�rit num�rul de beneficiari, apoi au redus suma pl�tit� pentru aceștia cu circa 50%.
Motivul oficial invocat de autorit�ți a fost acela c� STP nu a introdus un sistem de ticketing care s� verifice câte c�l�torii fac pensionarii. STP spune c� nu a mai introdus sistemul de ticketing deoarece anterior, administrația local� nu a mai pl�tit subvențiile pentru a asigura funcționarea transportului public. Firma era deja oricum cu veniturile diminuate.
În aceeași perioad�, în august, Consiliul Local a votat HCL 105 prin care s-au redus sumele acordate transportului public local f�r� s� se modifice condiţiile de desf�şurare a transportului. D�deau bani mai puțini, p�strând același num�r de autobuze și același orar de circulație.
Urmeaz� în decembrie 2013, HCL 269 prin care Tours Claus primeşte teren pentru construire staţii. Aceast� atribuire nelegal� a fost discutat� în Consiliul Local în alte 5 şedinţe, f�r� consultarea STP în aprilie 2010, mai 2010, martie 2013, aprilie 2013 și decembrie 2013.

Motivul disputelor, mult mai vechi
In toat� aceast� poveste se poat naște o serie de întreb�ri. Cum ar putea abonamentele celor câteva mii de pensionari, care oricum nu circul� toți zi de zi cu autobuzele s� provoace pierderi economice transportatorului public.
ComplicaČ›iile au apÄ�rut odatÄ� cu caietul de sarcini al licitaČ›iei Č™i Ă®ncheierea contractului. “ĂŽn caietul de sarcini apÄ�rea cifra de 20.000 de cÄ�lÄ�tori pe zi”, spune Robert Mostecky. Toate costurile economice Č™i de funcČ›ionare a serviciului au fost fÄ�cute pornind de la numÄ�rul de 20.000 de plÄ�titori de bilete. ĂŽn realitate numÄ�rul lor era Ă®n jurul a 5000. Cifrele erau umflate deoarece proveneau din estimÄ�ri de la fostul RATL, care la rândul lui Ă®ncasa bani de la bugetul local. La semnarea contractului, STP nu a obiectat cu privire la cifre, Ă®n parte deoarece Ă®ncÄ� nu funcČ›iona Ă®n Turda, Ă®n parte datoritÄ� faptului cÄ� Ă®n contract este o prevedere cÄ� PrimÄ�ria va plÄ�ti oricum, diferenČ›a de bani pânÄ� la profitul de 7% al firmei de transport.  OdatÄ� cu diminuarea compensaČ›iilor a dispÄ�rut Č™i profitul. DupÄ� reducerea la jumÄ�tate a subvenČ›iilor pentru gratuitÄ�Č›i, au Ă®nceput pierderile financiare.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.