STP nu va majora preĹŁul la bilete, pentru turdeni

STP nu va majora preĹŁul la bilete, pentru turdeni

STP nu va majora preĹŁul la bilete, pentru turdeni

by februarie 27, 2015 0 comments

Societatea de transport public nu va majora preţul la biletele de autobus deoarece Hot�rârea de Consiliu adoptat� ieri de c�tre Consiliul Local Turda nu face referire la toate categoriile de tarife iar administraţia local� nu a luat în discuţie toate variantele propuse de firma de transport dar şi pentru c� nu exist� un studiu privind nivelul de suportabilitate al tarifelor de catre populatie.

Practic, STP Turda a l�sat serviciile de specialitate ale Prim�riei şi pe consilierii locali, liberi s� aplice prevederile legale dup� cum îi duce capul.

Potrivit lui Stelian Nicola, director general al STP Alba, m�sura corect� ar fi fost modificarea preţului şi pentru gartuit�ţi, dar acest lucru ar fi presupus modificarea unei alte hot�râri a Consiliului Local. „Decizia Consiliului Locala, aşa cum a fost luat� este injust� şi nu vom aplica o m�sur� injust� c�l�torilor din Turda. Dac� se majorau tarifele trebuiau majorate şi tarifele pentru gratuit�ţi, deoarece potrivit HCL 182 decontarea gratuitatii pentru pensionarii cu varsta peste 65 de ani se face la valoarea de 36 lei/abonament, echivalentul a 10 bilete duble de calatorie. Aşadar dac� major�m tarifele c�l�torilor, corect era s� putem majora şi valoarea celor 10 bilete duble. Consilierii locali nu au aprobat îns� şi modificarea acelui HCL”, explic� Stelian Nicola.

Directorul general STP spune îns� c� a observat o disponibilitate a consilierilor locali de a discuta problemele transportului în comun. „Am înţeles c� în s�pt�mânile urm�toare vor fi nişte discuţii în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local legate de transportul public”, a mai ad�ugat directorul STP.

 

Punct de r�scruce în transportul local

Municipalitatea din Turda se afl� oarecum într-un punct de r�scruce în problema transportului public.

Pe de-o parte, prin decizii succesive administrative, Consiliul Local le-a permis celor de la Alis Grup, timp de câţiva ani,  s� opereze mascat în Turda, a redus sumele pe care le pl�tea c�tre STP, f�când ca operatorul de transport s� funcţioneze în pierdere.

Acest lucru s-a întâmplat printr-o schem� administrativ�, dar nimeni nu poate proba dac� a fost una inteţionat� ori doar un şir de coincidenţe.

Potrivit legislaţiei şi normelor europene, firma care asigur� transportul are nişte cheltuieli prestabilite, generate de condiţiile, rutele, frecvenţa liniilor de transport. La aceste cheltuieli se adaug� gratuit�ţile, dar, mai important, Consiliul Local trebuie s� acopere diferenţa dintre cheltuieli şi încas�ri. Spre exemplu dac� toate cheltuielile lunare cu transportul turdenilor cost� 10 milioane, dar STP încaseaz� doar 8 milioane de la c�l�tori, diferenţa de 2 milioane trebuie pl�tit� din bugetul local. Consilierii locali au luat îns� decizii ce submineaz� SPT: au impus un orar şi nişte linii de autobuze obligatorii, au acordat gratuit�ţi, dup� care au redus cu circa 50% sumele ce trebuiau s� le pl�teasc� companiei de transport. Ca s� totul s� fie şi mai clar au refuzat timp de câţiva ani orice majorare a preţului la bilete.

În toat� aceast� strategie, municipalitatea a luat îns�, recent, o decizie nou�: în procesul de daune intentat de STP, Prim�ria Turda a citat pentru prima dat� la interogatoriu compania Tours Claus, ce desf�şoar� activit�ţi de transport în oraş şi recunoscut implicit c� ALIS firm� ce face concurenţ� STP-ului, presteaz� un serviciu ce ar trebui s� se afle sub controlul municipiului Turda.

Puteti citi mai jos adresa STP, prin care conducerea companiei explic� punctual de ce nu va majora preţul la bilete.

 

 

 

 

Avand in vedere Proiectul de Hotarare adoptat de catre Consiliul Local al municipiului Turda in sedinta din data de 26.02.2015, privind majorarea tarifelor de calatorie catre populatie cu aproximativ 66% , Societatea de Transport Public SA aduce la cunostinta populatiei Municipiului Turda ca nu va majora tarifele aplicate populatiei direct platitoare de bilete si abonamente, din urmatoarele considerente :

 

  1. Prin Proiectul de Hotarare adoptat nu s-a realizat o punere efectiva in executare a Sentintei civile nr.3670/2014 pronuntata de Tribunalul Cluj in dos.nr.236/117/2014, mentinuta prin Decizia civila nr. 10445/04.12.2014 pronuntata de Curtea de Apel Cluj.

          Astfel, majorarea de tarif s-a aplicat practic numai cu privire la tarifele suportate direct de catre populatie, iar nu si asupra gratuitatilor decontate de Municipiul Turda, in conditiile in care disp. art. 1.2 din HCL Turda nr.186/2012 nu au fost modificate corespunzator majorarii de tarif dispusa de catre instantele de judecata.

Art. 1.2 din HCL Turda nr. 186/2012 (considerat de subscrisa nelegal si contestat in fata instantelor de judecata) prevede ca ”decontarea gratuitatii pentru pensionarii cu varsta peste 65 de ani se face la valoarea de 36 lei/abonament, echivalentul a 10 bilete duble de calatorie”.

Dincolo de faptul ca decontarea gratuitatii trebuie, in mod legal, facuta la valoarea intregului abonament, iar nu la o valoare limitata, stabilita discretionar de Consiliul Local Turda, oricum, punerea efectiva in executare a sentintelor judecatoresti de majorare a tarifelor, ar fi impus, cel putin, modificarea art.1.2 din HCL nr.186/2012 in sensul modificarii sumei de 36 lei la valoarea majorata a 10 bilete duble de calatorie, respectiv la 60 lei cat si modificarea art. 12 din aceeasi HCL 186/2012 conform caruia decontarea contravalorii gratuitatilor si reducerilor la abonamentele de transport public au ramas a fi decontate la tarifele vechi stabilite prin HCL 67/2011 si nu la noile tarife stabilite de instanta de judecata si a carei punere in executare a fost simulata prin Proiectul de hotarare adoptat in sedinta Consiliului Local Turda din data de 26.02.2015.

O asemenea masura, precum si solutiile propuse de subscrisa inca de acum 2 ani si reiterate la intalnirea din 28 mai 2014 cu reprezentantii Municipiului Turda, de aplicare a majorarii de tarif numai la gratuitati sau de majorare a tarifului numai la un nivel suportabil si de protejare a populatiei platitoare, corelata cu stoparea incalcarii exclusivitatii subscrisei pe traseele contractate, ar fi condus la rezolvarea problemelor transportului public local, fara a mai fi necesara majorarea la acest nivel a tarifelor catre populatie. 

Populatia Municipiului Turda nu trebuie sa sufere din cauza pasivitatii  reprezentantilor Municipiului Turda in a gasi solutii  pentru a sustine si a gestiona legal activitatea de transport local de persoane, cu atat mai mult cu cat prin art (1) alin (4) din Legea 92/2007 si prin art. 3 din Ordinul 272/2007 se prevede ca tarifele catre populatie trebuie sa fie suportabile .

Astfel:
Art. 1 din Legea nr.92/2007 prevede ca:
(4) Serviciul de transport public local de persoane si de marfuri se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, pe raza administrativ-teritoriala respectiva, cu respectarea urmatoarelor principii:
h) asigurarea executarii unui transport public local suportabil in ceea ce priveste tariful de transport;

 

Art. 3. din Ordinul ANRSC nr.272/2007prevede ca:

Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane trebuie s� asigure executarea unui transport public local la un nivel suportabil pentru beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi n continuare utilizatori, realizarea serviciului n condiţii de calitate şi autonomie şi independenţa financiar� a operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi.

 

Nicaieri, nici in Raportul de specialitate si nici in Expunerea de motive care au stat la baza adoptarii Proiectului de Hotarare privind majorarea de tarife nu regasim vreun studiu privind nivelul de suportabilitate al tarifelor de catre populatie sau vreo preocupare pentru ajutarea populatiei in situatia data, prin suportarea diferentei de catre Municipiul Turda, conform legii.

          In acest context, trebuie subliniat si inteles faptul ca conducerea STP si-a manifestat deschis disponibilitatea de a se gasi solutii viabile pentru populatie, ca alternative la majorarea directa catre populatie a tarifelor la acest nivel. De-a lungul anilor, in numeroasele Cereri adresate Consiliului Local Turda si ulterior in cadrul intalnirii din data de 28.05.2014 cu reprezentantii Municipiului Turda am propus solutii suportabile pentru populatie si ne-am manifestat deschiderea pentru solutii propuse de municipalitatea turdeana. Pentru ca, prin lege, autoritatile publice locale au obligatia de a conlucra cu subscrisa pentru a identifica solutiile necesare si oportune pentru asigurarea sustenabilitatii transportului public local.

Astfel, am facut catre Consiliul Local Turda mai multe solicitari de majorare care propuneau spre aprobare tarife la valori suportabile catre populatie prin adresele 10310/13.07.2012 si 811/14.01.2013 care nu au fost promovate de catre Municipiul Turda prin primar in Consiliul Local si la care nici macar nu ne-ati raspuns.

          Am fost ignorati constant.

          Majorarea de tarif, impusa de catre instantele de judecata, este necesara raportat la costurile impuse de desfasurarea transportului local de calatori conform Programului de transport, adoptat si impus de Consiliul Local Turda. 

Insa, s-au propus si exista solutii alternative, iar diferenta trebuie suportata de autoritati asa dupa cum prevad dispozitiile art. 17 alin. 1 lit n,  art. 41 alin. 2, art. 41  alin. 3, art. 42 alin. 2,  art. 43  lit a din Legea 92/2007 , art. 16 lit. a din Ord. 272/2007 ANRSC , art. 43 alin. 2 din Legea 51/2006 si art. 5 alin. 3, art. 6 alin. 1 si Anexa din Regulamentului (CE) nr.1370/2007.

 

  1. Adoptarea Proiectului de Hotarare privind majorarea de tarif, in forma propusa, fara a fi luate, corelativ, masurile legale de eradicare a activitatii de transport local nelegala desfasurata de SC Tours Claus SRL si asigurarea exclusivitatii subscrisei pe traseele contractate, asa dupa cum retin cu putere de lucru judecat si considerentele hotararilor judecatoresti pronuntate in dos.nr.236/117/2014, care se doresc a fi puse in executare, nu conduce la respectarea drepturilor subscrisei garantate prin Contractul de concesiune si a obligatiilor asumate de Municipiul Turda.

          Astfel, majorarea tarifului catre populatie, in contextul in care Municipiul Turda recunoaste expres prin pozitia procesuala exprimata in dosarul nr. 6229/117/2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj, ca SC Tours Claus SRL desfasoara activitate nelegala de transport public local de calatori, oprind in statiile publice (amenajate pe cheltuiala subscrisei si pentru care platim si o redeventa de 200.000 lei/an) si fara a se lua si masurile legale care se impun pentru asigurarea exclusivitatii subscrisei pe traseele contractate, nu reprezinta decat un mijloc de a ne impinge la colaps financiar, prin directionarea indirecta a clientelei noastre catre SC Tours Claus SRL.

Dorim sa subliniem faptul ca tarifele practicate de SC Tours Claus SRL in interiorul municipiului Turda (din anul 2008 si pana in prezent) sunt tarife ilegale, stabilite dupa bunul plac al grupului de interese ALIS si neaprobate de nici o autoritate incalcandu-se prevederile art. 20, 28 si 29 din Ord. 272/2007 al ANRSC.

Astfel:

Art. 20 din Ord. 272/2007 al ANRSC prevede ca:

”(1) Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizeaz� la cererea operatorilor de transport public local de persoane, pe baza urm�toarelor documente:

  1. a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, dup� caz: tarifele în vigoare, în cazul ajust�rii sau modific�rii, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezint� oportunitatea fundament�rii tarifelor datorat� creşterii principalelor elemente de cheltuieli;
  2. b) fiĹźele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;
  3. c) alte date şi informaţii necesare fundament�rii tarifelor propuse.

(2) Autorit�ţile administraţiei publice locale pot solicita de la operatorii de transport public local de persoane/transportatorii autorizaţi, efectuat prin curse regulate sau pe cablu, informaţii pentru clarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.”

 

Art. 28 din Ord. 272/2007 al ANRSC prevede ca:

”Orice tarif privind transportul public local de persoane efectuat prin curse regulate sau pe cablu se poate stabili, ajusta sau modifica de c�tre autorit�ţile administraţiei publice locale implicate, numai pe baza prezentelor norme-cadru, care se vor adapta corespunz�tor în funcţie de condiţiile concrete şi specifice ale fiec�rui operator de transport public local de persoane/transportator autorizat.”

 

Sanctionarea practicarii de tarife ilegale de catre Tours Claus SRL este responsabilitatea exclusiva a Municipiului Turda prin primar in conformitate cu prevederile art. 47 (4) lit. e) si art. 48 alin. 1 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice coroborat cu prevederile art. 14 lit. l), art. 29 pct. 6, art. 31 lit. j) si art. 42 din Regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Turda aprobat prin HCL Turda nr. 153/20.08.2009. Amenda ce trebuia si trebuie sa o aplice Municipiul Turda prin primar pentru fiecare bilet emis de catre Tours Claus SRL pentru transportul local in interiorul municipiului este de la 30.000 lei la 50.000 lei. Repetam, stimate domnule primar Tudor Stefanie, pentru fiecare bilet emis ilegal astfel cum am descris mai sus. Va rugam, stimate domnule primar, sa ne comunicati si sa aduceti la cunostinta opiniei publice actele justificative referitoare la tarifele Tours Claus SRL aprobate de o autoritate competenta conform prevederilor legale de mai sus si in baza carora nu v-ati indeplinit atributiile cu care ati fost investit prin lege nesanctionand pana in prezent aceste grave ilegalitati si care au avut ca efect numai profitul privat al SC Tours Claus SRL (ALIS) si al grupului de interese aflat in spatele sau.

          Pana cand nu se vor adopta toate masurile corelate care se impun pentru asigurarea sustenabilitatii transportului public local, nu vor fi respectate sensul si spiritul dispozitiilor instantelor de judecata din hotararile judecatoresti pronuntate in dos.nr. 236/117/2014.  

Adoptarea acestei Hotarari de Consiliu Local a fost primul moment in care consilierii locali si o serie de factori cu raspundere in activitatea serviciului public de transport din Municipiul Turda au constientizat  costurile  serviciul public local de transport organizat de catre ei in conformitate cu prevederile legii si in conditiile stabilite de catre ei. Aceasta in contextul in care, problemele sesizate de catre subscrisa la intalnirea cu reprezentantii Municipiul Turda din data de 28 mai 2014, nu au fost aduse pana in prezent in fata consilierilor locali, asa cum am solicitat atunci expres.

De asemenea, speram ca domnii consilieri au citit si inteles documentele anexate la Proiectul de Hotarare si anume SENTINŢA CIVILÄ‚ nr.3670/2014 a Tribunalului Cluj si  DECIZIA CIVILÄ‚ nr.10445/04.12.2014 pronunČ›atÄ� Ă®n luna decembrie de cÄ�tre Curtea de Apel Cluj si au constientizat ca in relaČ›ia faČ›Ä� de STP – punct de lucru Turda, Municipiul Turda si Consiliul Local Turda au manifestat pana acum, constant: “culpa contractualÄ�”, “pasivitate” Č™i “abuz de putere “.

Precizam ca si fostul operator de transport al Municipiului Turda si anume RATL Turda, regie care a apartinut municipiului Turda si cetatenilor sai a suferit acelasi tratament din partea autoritatiilor locale, fiind si atunci sprijinita gruparea de interese  ALIS Grup, fapt care a dus la falimentarea Regiei.

 

 

 

 

SC Societatea de Transport Public SA

prin Director generaling. Stelian NICOLA


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 197
<