FC Ariesul SA- “bidonul” prin care autoritÄ�Č›ile locale au girat deturnarea banilor publici

FC Ariesul SA- “bidonul” prin care autoritÄ�Č›ile locale au girat deturnarea banilor publici

by aprilie 28, 2015 0 comments

Consiliul Local Turda înființa în vara anului 2007, SC Fotbal Arieșul Turda SA, societate pe acțiuni cu capital majoritar public care ar fi trebuit s� asigure finanțarea echipei de fotbal a orașului. Dup� mai bine de 7 ani și operațiuni financiare dubioase, Consiliul Local, acționarul majoritar este chemat s� îngroape întreaga afacere.

Proiectul de hot�râre privind dizolvarea firmei SC Fotbal Club Arieșul SA va arunca o ceaț� definitiv� asupra modului în care autorit�țile locale din Turda, cu sprijinul Consiliului Local au furnizat bani publici pentru echipa de fotbal prin intermediul unei societ�ți ce nu a fost niciodat� verificat� în mod public cu privire la operațiunile de gestiune și financiare.

Filmul prin care banii s-au topit Ă®ncepe Ă®n momentul constituirii societÄ�Č›ii. ĂŽn Ă®ncheierea 21176/31.08.2007, a Oficiului Registrului ComerČ›ului de pe lângÄ� Tribunalul Cluj cu referire la Dosarul 49994/11.07.2007, dar Č™i Ă®n statutul SC Fotbal Club ArieČ™ul SA, acČ›ionarii au prevÄ�zut un auditor statutar: Maria Cazac, reprezentanta firmei de audit Cazacus Expert. Mandatul acestui auditor era pe duratÄ� nedeterminatÄ�. Firma de audit confirmÄ� Ă®nsÄ� cÄ� nu a semnat niciodatÄ� vreun contract de furnizare a serviciilor de audit Č™i nici nu a fost consultatÄ� Ă®n mod expres cu privire la Ă®nscrierea lor ca auditori statutari ai Fotbal Club Ariesul SA. “Societatea Cazacus Expert SRL nu a avut niciun contract de audit sau de alta natura cu SC Fotbal Club Ariesul SA Turda si ca urmare nu a prestat niciun serviciu acestei entitati. “, spune auditorul Maria Cazac, ce a precizat cÄ� nu Č™tie Ă®n ce condiČ›ii a ajuns sÄ� fie menČ›ionatÄ� Ă®n statutul Č™i actul juridic de constituire a societÄ�Č›ii pe acČ›iuni.

Potrivit Camerei Auditorilor Financiari din România, la constituirea societ�ții pe acțiuni nu trebuie prezentat un contract de audit, dar auditorul trebuie s� își dea acceptul cu privire la înscrierea lui ca auditor statutar. Este posibil îns� ca acționarii s� fi decis ulterior numirea unor cenzori, dar acest aspect nu rezult� din documentele depuse c�tre Consiliul Local.

OdatÄ� Ă®nfiinČ›atÄ�,  aceastÄ� societate la care  Consiliul Local Turda are peste 90% din acČ›iuni,  devine un “bidon” pentru depozitarea banilor publici. Prin hotÄ�râri ale Consiliului Local, repetate, se decide majorarea capitalului social al companiei.
Hot�rârea 101/iulie 2008, HCL 43 din 2008, HCL 150 din 2008, dispun succesiv plata a 250.000 de lei, 507.848 lei, respectiv 500.000 de lei pentru majorarea capitalului social pân� la valoarea de 2,6 milioane de lei. Capitalul social inițial al societ�ții a fost de circa 1 milion de lei, sum� la care Consiliul Local Turda a contribuit cu 300.000 lei.
Prin HCL 172 din 2011, Consiliul Local aprob� lichidarea societ�ții, m�sur� ce nu a fost aplicat�, cel mai probabil datorit� harababurii din actele contabile ale SA-ului controlat de Consiliul Local.
Printre acționarii societ�ții pe acțiuni se num�r� și consilierul local Dorel Corpodean, care a uit� îns� s� precizeze acest lucru în declarația de avere și de interese.

Potrivit bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor Publice, Fotbal Club Arieșul SA figura în anul 2009 cu un capital social subscris și v�rsat de 2,5 milioane de lei, cu cheltuieli de 24 de lei și venituri zero.
Bilanțul din 2013 indic� creanțe de 10.500 de lei, datorii de 3780 de lei și un capital subscris și v�rsat de 1, 072 milioane de lei.
Cum și unde a disp�rut capitalul social al unei societ�ți pe acțiuni, societate cu capital public, nimeni nu știe cu siguranț�. Doi dintre primii administratori ai societ�ții, Maria Turceanu și Ioan Corcheș, spun c� firma nu mai avea conducere din 2009 când mandatul lor a expirat.
Maria Turceanu spune c� diminuarea capitalului social s-a f�cut prin transformarea acestuia într-un împrumut nerambursabil. Care este modalitatea legal� prin care o societate pe acțiuni cu capital public, despre care se prepuspune c� urm�rște rentabilitatea, a împrumutat nerambursabil o asociație sportiv� e neclar la aceast� dat�.
Nici directorul economic al PrimÄ�riei Turda, cea care a virat banii, nu Č™tie mai multe. “Noi am virat banii Ă®n baza unor hotÄ�râri ale Consiliului Local. Nu aČ™ putea sÄ� vÄ� spun cum s-a diminuat capitalul social, cred cÄ� dl Radu CriČ™an v-ar putea spune, e o problemÄ� jurdicÄ�”, spune Daniela Adace, directorul economic al PrimÄ�riei Turda.
Administratorul public al Prim�riei Turda nu a putut fi contactat.

Țeap� dubl� pentru bugetul local
Pe lâng� topirea a cel puțin un milion dintr-o societate cu capital public, consilierii locali se preg�tesc s� fie p�c�liți a doua oar�. Li se cere s� voteze lichidarea societ�ții f�r� un audit financiar și f�r� s� fie f�cut�  vreo verificare a datoriilor existente. Potrivit proiectului de hot�râre, dizolvarea și lichidarea societ�ții se va face pe seama bugetului local.
Fotbal Club ArieČ™ul SA are Ă®nsÄ� cel puČ›in un datornic. Traian Bogdan, Č™eful Departamentului Juridic al SC Turism Felix SA confirmÄ� cÄ� firma la care e acČ›ionar CL Turda are datorii cÄ�tre  Turism Felix SA.  “E vorba de circa 1300-1500 de lei datorii. Cred cÄ� procesul s-a terminat prin 2013. Era o sentinČ›Ä� cu executare, dar nu ne-am recuperat niciodatÄ� banii”, spune Č™eful Departamentului Juridic al SC Turism Felix SA.

Autorit�țile locale au încercat deja s� scape de firma fantom� prin intermediul c�rora au plimbat bani publici pentru fotbal. În 2013, societatea a cerut demararea procedurii de dizolvare-lichidare, prin faliment. Deschiderea procedurii insolvenței a fost respins� de Tribunalul Comercial Cluj. Prin Hot�rârea 2050 a Curții de Apel, cererea SC Fotbal Club Arieșul SA a fost respins�, deasemenea. Autorit�țile au ajuns astfel într-un punct mort. Acesta e motivul real pentru care se solicit� din nou un acord al Consiliului Local de demarare a procedurilor de lichidare. Cu toate acestea, din materialele de ședinț� lipsesc cele dou� hot�râri ale instanței de judecat�.

“Monstrul” pe care autoritÄ�Č›ile locale l-au Ă®nfiinČ›at Ă®n 2007, cu girul Consiliului Local rÄ�mâne Ă®ncÄ� Ă®n viaČ›Ä�.  DupÄ� aproape 8 ani, alt  Consiliu Local trebuie sÄ� scoatÄ� castanele din foc. Vor accepta aleČ™ii locali sÄ� voteze lichidarea unei companii publice fÄ�rÄ� un audit financiar? Acest lucru Ă®l vom afla joi, 30 aprilie.

FÄ�rÄ� un exerciČ›iu transparent Ă®n ceea ce priveČ™te modul Ă®n care a fost gestionatÄ� aceastÄ� societate cu capital public – lipsa unui audit, a deciziilor AGA, a exercitiilor financiare, luând Ă®n calcul Č™i diminuarea capitalului social, se naČ™te suspiciunea plauzibilÄ� cÄ� FC Ariesul SA a functionat ca un “bidon” de deturnare a banilor publici.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.