Dispută pentru ”controlul apei”

Dispută pentru ”controlul apei” by martie 16, 2016 0 comments

Disputa dintre municipalitatea din Turda ce vrea să controleze Compania de Apă Arieș și operatorul de apă a atins un nou nivel la începtul aceste săptămâni, când cele două instituții publice au început să-și transmită prin intermediul presei o serie de scrisori.

Consiliul Local Turda a aprobat săptămâna trecută o hotărâre prin care i se solicită Companiei de Apă să prezinte în termen de 5 zile o serie de documente economice și tehnice precum și lămuriri privind demararea unor procedurie de schimbare  Consiliului de Administrație.

În timp ce municipalitatea și Consiliul Local Turda susțin că au drept de control și verificare asupra rezultatelor tehnice și economice ale Companiei de Apă, operatorul public spune că informațiile trebuie solicitate prin intermediul Asociației Apa Văii Arieșului. Poziția CAA este aceea că autoritatea publică tutelară este Asociaţia Apa Văii Arieșului și nu Consiliul Local Turda.

Așa cum arată lucrurile, problema va fi tranșată de instanțele de judecată, doar că deocamdată nici una dintre instituții nu a anunțat prima care, ce contestă: Compania de Apă o hotărâre de Consiliu Local ce impune un termen de cinci zile în care informațiile economice să fie transmise spre Primărie ori Primăria va cere în instanță ca adresele ei să fie puse în aplicare de către Compania de Apă, operator cu capital public.

Aveți mai jos ordinea cronologică a comunicatelor transmise de cele două instituții.

Comunicat, 14 martie, Primăria Turda, Biroul Administratorului Public

Faţă de poziţia oficială a Societăţii Compania de Apă Arieş SA exprimată în legătură cu hotărârea Consiliului Local al municipiului Turda nr.45/10.03.2016, având ca obiect exercitarea prerogativelor de control şi de informare cu privire la operatorul de apă şi canalizare, menţionăm următoarele:

Conotaţiile politice atribuite de directorul societăţii demersului Consiliului Local al municipiului Turda sunt nefondate şi sunt menite să discrediteze scopul urmărit prin adoptarea hotărârii, respectiv acela de a răspunde în faţa autorităţii tutelare, prin prisma obligaţiilor legale şi contractuale. Considerăm că directorul societăţii ar trebui să răspundă fără echivoc solicitării autorităţii tutelare, dând dovadă de responsabilitate pentru mandatul încredinţat la conducerea societăţii, fără a implica factorul politic.

De asemenea, dorim să relevăm caracterul eronat şi nejustificat al afirmaţiilor sale, potrivit cărora, informaţiile cu caracter financiar vor fi transmise reprezentantului AGA în cadrul şedinţei care va avea loc la sfârşitul lunii martie.

Un asemenea termen nu poate fi respectat, întrucât, potrivit prevederilor art. 13.2 din actul constitutiv al societăţii, convocările trebuie transmise cu cel puţin 30 de zile înainte de data programată pentru adunare.

În acest sens, lăsăm cititorii să aprecieze seriozitatea şi profesionalismul managerului societăţii cu privire la modul de organizare al operatorului economic.

Termenele utilizate de directorul societăţii sunt pur arbitrare şi nu respectă conţinutul obligaţiilor stipulate în contractul de delegare.

Astfel, rezultatul auditorului extern va fi prezentat la şedinţa de la sfârşitul lunii martie. Aceasta este practic o concesie sau un beneficiu acordat de directorul societăţii Consiliului Local, deşi, adaugă managerul societăţii, auditorul ar avea termen doar luna aprilie.

Contractul de delegare semnat la data de 21.09.2007 între operator şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului prin unităţile administrativ teritoriale membre, stabileşte caracterul periodic anual al raportărilor, impunând termene precise: “cel mai târziu cu 30 de zile înainte de începutul fiecărui exerciţiu financiar,operatorul se angajează să prezinte, programul activităţilor planificate”( art. 48.1 alin. 1, lit. a.).În termen de cel mult 15 zile de la începutul anului financiar, operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând preţurile şi tarifele fixate pentru următorul an financiar.

Faţă de conţinutul acestor clauze şi în contextul obligaţiilor ce revin operatorului de apă şi canalizare, solicităm o abordare mult mai serioasă, în acord cu obligaţiile asumate prin contract, subliniind că obligaţia de raportare este de natura contractului de delegare şi nu una de ordin politic

Compania de Apă Arieș, comunicat de presă, 15 martie

Consiliul Local Turda nu are calitatea de autoritate tutelară față de operatorul economic Compania de Apă Arieș

În urma comunicatului ce conține clarificări privind exercitarea prerogativelor de control şi de informare cu privire la operatorul de apă şi canalizare, într-un context pre-electoral în care operatorul de apă a devenit subiect politic, comunicat semnat de administratorul public Cosmin Radu Crișan, pentru o corectă informare a cetățenilor, Compania de Apă Arieș se vede obligată să facă următoarele precizări:

Consiliul Local Turda nu are calitatea de autoritate tutelară față de operatorul economic Compania de Apă Arieș pentru că nu deține majoritatea drepturilor de vot. Conform art. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 2 – Autoritate publică tutelară – instituţia care:

a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control;

În situația în care, Consiliul Local Turda ar fi deținut majoritatea drepturilor de vot, conform art. 3 din OUG 109/2011, ar fi avut următoarele competențe de evaluare, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor asupra activității consiliului de administrație, și nu prerogative de control:

Art. 3. – Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:

c) să evalueze periodic, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului/unităţii administrativ- teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii comerciale;

Compania de Apă Arieș este un operator regional iar cadrul legal aplicabil nu se regăsește în prevederile legii 215/2001, Legea Administrație Publice Locale, ci în legile speciale cum ar fi: OUG 109/2011, Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; Legea nr.51/2006.

Procedura de convocare s-a realizat conform legii 31/1990, cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru ședința Adunării generale, Convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.754/22.02.2016, într-o publicație locală, și suplimentar, pentru o bună informare, a fost transmis și prin fax tuturor acționarilor. Atașăm documentele spre informare.

Legea 31/1990 Art. 117 – (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.

Contractul de delegare a fost încheiat între operatorul Compania de Apă Arieș și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului”. Rapoartele specifice ale activității operatorului economic se prezintă în Adunarea Generală a asociaților ADI „Apa Văii Arieşului” , într-un termen realist, ținând cont de volumul și complexitatea datelor solicitate.

În cursul anului 2016 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului” nu a avut nici o ședință, astfel încât nu a existat cadrul instituțional pentru prezentarea rapoartelor specifice” (Serviciul Comunicare/PR)

Primăria Turda, Biroul Administratorului Public, 15 martie

Comunicat:

Punct de vedere exprimat în urma afirmaţiilor Serviciului de Comunicare din cadrul Societăţii Compania de Apă Arieş SA

În urma poziţiei exprimate de către Serviciul de Comunicare din cadrul Societăţii Compania de Apă Arieş SA, considerăm că interpretările serviciului din subordinea directorului general sunt nereuşite, uşor hilare şi demagogice. Reamintim faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 107/16.04.2013, domnul Cristian Matei a fost mandatat din partea Municipiului Turda, în calitate de membru în consiliul de administraţie al societăţii. Hotărârea a fost fundamentată printre altele pe prevederile art.36, alin.3, lit. c.) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, fiind asumată de iniţiatorii proiectului. În acest context, să înţelegem că autoritatea publică locală, la momentul numirii domnului Cristian Matei deţinea prerogative de autoritate tutelară, iar în prezent, în urma seminarului de legislaţie aplicabilă societăţii, susţinut de Serviciul de Comunicare, Consiliul Local al Municipiului Turda nu are nici un drept în legătură cu societatea? Aşadar, principiul aplicării unitare a legislaţiei, rămâne, în urma analizelor serviciului de specialitate al societăţii, doar o normă de drept inutilă şi neprofitabilă în anumite situaţii.

Caracterul regional al operatorului este tradus de specialiştii societăţii prin faptul că prerogativele Consiliului Local conferite de Legea nr.215/2001 nu pot fi exercitate sub nici o formă, cu excepţia uneia: la numirea domnului Matei Cristian. Pe cale de consecinţă, la numirea membrilor în consiliul de administraţie de către Consiliul Local al Municipiului Turda, societatea nu avea caracter regional, după care, brusc, a dobândit această calitate care nu mai permite Consiliului Local să emită nici o pretenţie vizavi de activitatea societăţii.

De altfel, se pare că societatea deţine o altă variantă a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Însă, în varianta oficială art.2 ,pct. 3 are următorul conţinut: autoritate publică tutelarăinstituţia care: a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a); b) exercită, în numele statului/unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate comercială controlată. Societatea a făcut o combinaţie nereuşită între articolul 2 pct.3 şi articolul 2 pct.4 al actului normativ, dar, până în prezent nu am identificat nici o explicaţie legală a transformării neoficiale a actului normativ. Credem că, în varianta oficială a actului normativ, Consiliul Local are, fără îndoială, calitatea de autoritate tutelară.

Reiterăm faptul că adresa de convocare a adunării generale nu a fost transmisă în conformitate cu prevederile art. 13. 2 din actul constitutiv al societăţii. “Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier expres sau fax la adresele reprezentanţilor acţionarilor”. Solicităm ca societatea să prezinte public dovada îndeplinirii cerinţelor din actul constitutiv, întrucât, pe adresa acţionarului Municipiului Turda nu a fost primit nici un convocator.

În ceea ce priveşte mecanismul instituţional al Asociaţiei ADI Apa Văii Arieşului, înţelegem din creaţia serviciului de comunicare, că asociaţia ar fi o entitate absolute independentă şi separată total de consiliile locale şi unităţile administrativ-teritoriale, care practic nu ar avea nici un rol şi nici un drept în această structură. Totuşi, considerăm că Asociaţia este constituită din membrii unităţii administrativ-teritoriale care s-au constituit prin acordul de voinţă al consiliilor locale exprimate prin hotărâri şi că ele, consiliile locale îşi păstrează drepturile de membrii asociaţi.

În contextul în care hotărârea Consiliului Local nr. 45/10.03.2016 nu are legitimitate şi valoare juridică, fiind aprobată de un organ neabilitat, pentru identitate de raţiune ar trebui admis faptul că nici hotărârea aceluiaşi organ cu nr. 107/16.04.2013 privind desemnarea domnului Cristian Matei ca membru în consiliul de administraţie, nu poate produce efecte juridice” – Administrator Public, Crişan Radu Cosmin

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.